Και η ποίηση πάντοτε είναι μία όπως ένας ουρανός...Το ζήτημα είναι από που βλέπει κανείς τον ουρανό...Εγώ τον έχω δει από καταμεσίς της θάλασσας... -Οδυσσέας Ελύτης

Words by: Carlos Castaneda (via gregorjakac)

(via breakmyheartandiwillbreakyourfac)

We either make ourselves miserable, or we make ourselves strong. The amount of work is the same.

yelled:

me attempting to reach the goals I’ve set in life

image

(via success-and-nothing-less98)

ThemesLtd.com has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter